Statut

Towarzystwo Literackie

im. Teodora Parnickiego

40-032 Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 1

Statut

(obejmujący zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zebranie w dniu 20 stycznia 2006

oraz 8 czerwca 2013)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Towarzystwo Literackie im. Teodora Parnickiego, zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób działających na rzecz promocji twórczości Teodora Parnickiego.

§ 2

Towarzystwo działa na terenie kraju i za granica. Siedziba Towarzystwa jest miasto Katowice. Towarzystwo działa przez czas nieograniczony.

Rozdział II

Cele Towarzystwa

§ 3

Celami Towarzystwa są:

Prowadzenie i koordynacja badan nad twórczością Teodora Parnickiego. Organizacja zaplecza warsztatowego do badan nad twórczością pisarza. Promocja i upowszechnianie twórczości Teodora Parnickiego w kraju i za granica. Wspieranie rozwoju nauk humanistycznych i projektów interdyscyplinarnych szczególnie w zakresie teorii kultury, historii idei, innowacyjnych zjawisk w

literaturze i kulturze. Wspieranie młodych humanistów.

§ 4

Dla realizacji tych celów Towarzystwo:

Organizuje sesje naukowe, prelekcje i konferencje poświęcone życiu i twórczości pisarza. Prowadzi działalność wydawniczą (m. in. publikuje prace naukowe, popularyzatorskie oraz przygotuje publikacje ineditów). Nadaje badaniom twórczości Teodora Parnickiego charakter interdyscyplinarny. Założy Archiwum zawierające dokumenty związane z życiem i twórczością pisarza. Prowadzi działalność informacyjną i popularyzatorską. Podejmuje przygotowanie i promocje prac przekładowych. Organizuje sesje naukowe, prelekcje związane tematycznie z zagadnieniami wymienionymi w paragrafie 3. Podejmuje współprace z lokalnymi ośrodkami i instytucjami kultury (innymi stowarzyszeniami, organizacjami wspierającymi humanistykę).

§ 5

Dla zapewnienia środków na realizacje swoich celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarcza, przyjmować dotacje i darowizny oraz organizować zbiórki publiczne.

Rozdział III

Członkowie

§ 6

Towarzystwo zrzesza członków honorowych, rzeczywistych i wspierających.

§ 7

W uznaniu szczególnych zasług dla realizacji statutowych celów Towarzystwa osobom fizycznym lub prawnym nadany zostać może tytuł Honorowego Członka Towarzystwa.

§ 8

Członkiem rzeczywistym może być osoba pełnoletnia, jeśli złoży deklarację działania w Towarzystwie i zostanie przyjęta uchwała Zarządu. Członkiem rzeczywistym Towarzystwa może być cudzoziemiec nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Członek rzeczywisty Towarzystwa ma obowiązek:

– przestrzegać postanowień statutu i regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;

– opłacać regularnie składkę członkowska;

– stosować się do uchwał i decyzji Towarzystwa;

– brać udział w realizacji zadań Towarzystwa;

Członek rzeczywisty ma prawo:

– występować z inicjatywami, wnioskami i postulatami we wszystkich sprawach wchodzących w zakres działalności Towarzystwa;

– otrzymywać wsparcie i pomoc Towarzystwa w swej działalności;

– korzystać z obiektów i urządzeń Towarzystwa;

Członek rzeczywisty ma ponadto czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 9

Członkiem wspierającym Towarzystwo może być każda pełnoletnia osoba fizyczna oraz każda osoba prawna, która zadeklaruje wolę wspierania Towarzystwa w określonej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem formie. Członek wspierający dysponuje głosem doradczym. Członków wspierających nie obowiązują składki członkowskie.

§ 10

1. Przynależność do Towarzystwa ustaje w razie:

– śmierci członka;

– rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi;

– skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu:

a) nieutrzymywania więzi z Towarzystwem;

b) nieuiszczania składek członkowskich przez okres trzech lat;

– wykluczenia przez Zarząd z powodu:

a) nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał i decyzji organów Towarzystwa;

b) działania na szkodę Towarzystwa.

2. Od decyzji w sprawie skreślenia lub wykluczenia przysługuje członkom Towarzystwa odwołanie do Walnego Zebrania.

3. Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia, w którym członek dowiedział się o skreśleniu bądź wykluczeniu.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 11

Organami Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie członków Towarzystwa.

2. Zarząd Towarzystwa składający się z 3 – 5 członków wybranych spośród członków rzeczywistych Towarzystwa.

3. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składającą się z 3 – 5 członków wybranych spośród członków rzeczywistych Towarzystwa.

§ 12

1. Walne Zebranie członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i może podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Towarzystwa.

2. Walne Zebrania członków Towarzystwa są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 1/4 członków rzeczywistych, a Zebrania Zarządu i Komisji Rewizyjnej jeśli uczestniczy w nich co najmniej 50% członków.

3. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania członków Towarzystwa należy:

– uchwalanie statutu Towarzystwa;

– uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa;

– wybór Prezesa Towarzystwa;

– wybór i odwoływanie członków Zarządu Towarzystwa i Komisji RewizyjnejTowarzystwa;

– rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, udzielanie na tej podstawie członkom Zarządu absolutorium;

– uchwalanie wysokości składek członkowskich;

– podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do związków stowarzyszeń lub innych organizacji;

– nadanie honorowego członkostwa Towarzystwa;

– podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku;

– rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia;

– uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa.

3. Zwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

4. Zwołujący Walne Zebranie członków Towarzystwa wyznacza dwa terminy rozpoczęcia. Jeżeli w pierwszym terminie Zebranie członków Towarzystwa nie jest prawomocne, po upływie 30 minut Prezes zarządza rozpoczęcie zebrania w drugim terminie.

5. Walne Zebranie członków Towarzystwa rozpoczęte w drugim terminie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych, jednakże tylko w zakresie spraw określonych w porządku obrad zebrania.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa może zostać zwołane przez Zarząd z inicjatywy własnej, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie 1/5 członków Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Towarzystwa obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 13

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.

2. Zarząd zapewnia realizacje celów Towarzystwa przez podejmowanie czynności i decyzji niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania członków Towarzystwa, w tym:

– ustala bieżący program działania Towarzystwa;

– przygotowuje i zwołuje Walne Zebranie członków Towarzystwa w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wyznaczoną datą Zebrania za pomocą listu tradycyjnego lub elektronicznego;

– decyduje o sprawach członkowskich;

– zarządza majątkiem Towarzystwa;

3. Prezes Towarzystwa, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu, oraz pozostali członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie w wyborach tajnych bezwzględną większością głosów.

4. Zarząd wybiera ze swego grona jego zastępcę oraz sekretarza i skarbnika Towarzystwa.

§ 14

1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa czuwa nad zgodnością działalności Towarzystwa ze statutem Towarzystwa i przepisami prawa.

2. Komisje Rewizyjna wybiera Walne Zebranie członków Towarzystwa.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.

5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Komisji.

6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności sprawdzanie gospodarki finansowej, a także celowości prac Zarządu Towarzystwa oraz składanie corocznych sprawozdań Walnemu Zebraniu z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium.

7. Komisja Rewizyjna ma nieograniczone prawo wglądu we wszystkie dokumenty dotyczące działalności Towarzystwa.

8. Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa.

§ 15

Kadencja władz Towarzystwa trwa 3 lata.

§ 16

W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie dokonuje wyborów uzupełniających spośród członków rzeczywistych Towarzystwa.

Rozdział V

Zasady podejmowania uchwał

§ 17

1. Uchwały organów Towarzystwa zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów o ile statut nie stanowi inaczej.

2. Uchwały w sprawach zmian statutu Towarzystwa, jego rozwiązania, wykluczenia z Towarzystwa oraz votum nieufności dla członka władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym bezwzględna większością głosów osób obecnych.

3. Wybory do władz Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym a w pozostałych sprawach głosowanie tajne wprowadza się na żądanie członków.

Rozdział VI

Fundusze, majątek, gospodarka

§ 18

1. Majątek Towarzystwa powstaje ze:

– składek członkowskich;

– zapisów, darowizn, spadków, dotacji;

– dochodów z własnej działalności gospodarczej;

– dochodów z majątku Towarzystwa;

– dochodów z ofiarności publicznej.

2. Majątek Towarzystwa służy działalności statutowej Towarzystwa i nie może być dzielony miedzy członków Towarzystwa.

3. Zabrania się:

– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków władz lub pracowników oraz osobom, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi;

– przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

– wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Towarzystwa;

– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

4. Działalność gospodarcza i finansowa Towarzystwa jest prowadzona na podstawie budżetu obejmującego rok kalendarzowy.

§ 19

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Towarzystwa składają dwaj członkowie Zarządu w tym prezes lub jego zastępca.

2. Zarząd może ustanowić pełnomocników do dokonania czynności określonego rodzaju. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 20

1. Towarzystwo może ulec rozwiązaniu uchwałą powzięta przez Walne Zebranie członków Towarzystwa większością 2/3 oddanych głosów przy uczestnictwie przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków rzeczywistych.

2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie członków Towarzystwa podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz w sprawie wyznaczenia likwidatora.

§ 21

W sprawach dotyczących działalności Towarzystwa nie unormowanych statutem lub uchwałami Walnego Zebrania, decyzje wydaje Zarząd Towarzystwa kierując się przepisami ustawy „Prawo o stowarzyszeniach”.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s